Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de Opdrachtnemers een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten in het kader van de Diensten;
  • Opdrachtnemers: Coöperatief Weller U.A. gevestigd te 1051 CG Amsterdam, Van Slingelandtstraat 37A tezamen met het lid van Coöperatief Weller U.A. dat de Overeenkomst mede heeft ondertekend;
  • Overeenkomst: de door Opdrachtnemers met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemers zich jegens Opdrachtgever verbinden om de Diensten te verrichten;
  • Opdracht: de opdracht tot het verrichten van de Diensten;
  • Diensten: de door Opdrachtnemers te verrichten diensten zoals omschreven in de Overeenkomst.

1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemers, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemers werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemers gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemers uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemers deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever hebben bevestigd.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemers en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemers retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemers verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemers op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht zijn gestart.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemers verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemers die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemers gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemers gewenste wijze te verstrekken.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemers verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemers onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtnemers hebben het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemers, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zullen Opdrachtnemers de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemers verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemers kunnen in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemers bepalen de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch nemen daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Opdrachtnemers bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wensen in te schakelen, zullen zij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.2 Opdrachtnemers zullen de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaren uitvoeren; Opdrachtnemers kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemers voortvloeien.

5.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemers op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

– verplicht kunnen zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

– verplicht kunnen zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

5.5 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

5.6 Opdrachtnemers sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemers aan de voor hen geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5.7 Opdrachtnemers houden ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemers.

5.8 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemers op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemers zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemers zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

5.9 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemers bepalend.

Artikel 6 –Termijnen

6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemers is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemers ter beschikking zijn gesteld.

6.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemers een redelijk termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemers ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Opzegging

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemers kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemers als door Opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

7.4 Opdrachtnemers behouden in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door hen tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.

7.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, hebben Opdrachtnemers recht op vergoeding van het aan hun zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemers redelijkerwijs hebben moeten maken of moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemers zijn toe te rekenen.

7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemers, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemers bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemers extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemers bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemers, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.3.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemers zijn verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemers een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemers van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemers, voor zover Opdrachtnemers zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk achten.

9.3 Opdrachtnemers zijn, indien zij voor zichzelf optreden in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemers openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemers, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

9.5 Opdrachtnemers zijn gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemers ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemers of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemers, kunnen Opdrachtnemers persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voorOpdrachtgever verwerken.

10.2 In verband met de optimalisering van hun dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemers en derden, kunnen Opdrachtnemers persoonsgegevens verwerken.

10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemers in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11 – Honorarium

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemers een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemers gebruikelijke tarieven, berekenings­methodieken en werkwijzen.

11.2 Opdrachtnemers hebben het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

11.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, zijn Opdrachtnemers gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 – Betaling

12.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemers. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn Opdrachtnemers gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

12.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemers gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemers als verliezende partij in de kosten worden veroordeeld.

12.4 n geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

12.5 Opdrachtnemers behouden zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemers aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemers gerechtigd zijn de nakoming van hun verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 – Reclames

13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemers te worden kenbaar gemaakt.

13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemers aan Opdrachtgever te kennen hebben gegeven dat zij de reclame gegrond achten.

13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame hebben Opdrachtnemers de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemers zijn jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

14.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemers voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Opdrachtnemers is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 10 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemers heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

14.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemers.

14.4 Opdrachtnemers zijn evenwel niet aansprakelijk voor:

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemers of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemers ingeschakeld zijn (werknemers van opdrachtnemers daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemers verbonden organisatie;

– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

14.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemers schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemers ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemers.

Artikel 15-Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemers in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemers in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemers gevestigd is.

16.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemers kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.