/Uitzending naar het buitenland
Uitzending naar het buitenland2018-08-08T12:21:03+00:00

Uitzending naar het buitenland

Als je in het buitenland gaat werken, kun je dan aanspraak maken op een belastingvrije extraterritoriale vergoeding? Heeft het zin om een salary split op te zetten? Onder welk sociaal zekerheidsstelsel val je en waar betaal je sociale verzekeringspremies? Allemaal vragen waar Weller het antwoord op heeft.

Werknemer uitzenden

Wil jouw werkgever je als werknemer (tijdelijk) uitzenden naar het buitenland? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De constructie die je kiest, bepaalt hoe het dienstverband eruit gaat zien. Vaak veranderen door de uitzending ook de arbeidsvoorwaarden. Daarom is het meestal verstandig om een nieuwe of aanvullende arbeidsovereenkomst te sluiten. Weller legt het uit!  

Er kunnen verschillende redenen zijn om een werknemer voor een tijdje naar het buitenland uit te zenden. Misschien wil je de internationale identiteit van de organisatie verder uitbouwen? Of wil je de werknemer buitenlandervaring laten opdoen. Het kan ook zijn dat er een eenmalige opdracht is waarvoor specifieke kennis van jou als werknemer nodig is. Ongeacht de redenen, het is belangrijk om een uitzending naar het buitenland contractueel goed vast te leggen. Hiermee voorkom je dat je later voor verrassingen komt te staan.

Vastlegging uitzenden werknemer naar buitenland

Wil men jou als werknemer vanuit Nederland naar het buitenland uitzenden? Dan heb je verschillende mogelijkheden om de afspraken vast te leggen.

Er zijn in principe vier constructies mogelijk. Je kunt kiezen uit:

  • detacheringsconstructie;
  • opschortingsconstructie (1);
  • opschortingsconstructie (2);
  • beëindigingsconstructie.

Detacheringsconstructie

In een detacheringsconstructie blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen jouw Nederlandse werkgever en jou als de uitgezonden werknemer (expat) in stand. De expat valt wel onder het gezag van de buitenlandse inlener, maar treedt niet bij inlener in dienst.

Als je voor deze constructie kiest dan is het gebruikelijk om aanvullende arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Hierin kun je afspraken maken over o.a. de duur van de uitzending, onkostenvergoedingen van de verhuizing, woonruimte en over een eventuele vervroegde terugkeer. Deze detacheringsconstructie komt veel voor bij kortdurende uitzendingen (korter dan drie maanden).

 Opschortingsconstructie (1)

Bij de eerste variant van een opschortingsconstructie stel je een geheel nieuw arbeidsovereenkomst op. Inclusief nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de duur van de uitzending. Hierin kunnen de arbeidsvoorwaarden zijn aangepast naar het recht dat geldt in het land van uitzending. De werking van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk opgeschort. Jij spreekt dan af dat de opschorting vervalt op het moment dat de nieuw opgestelde arbeidsovereenkomst – dus ook de uitzending – wordt beëindigd. De expat treedt ook bij deze uitzendconstructie niet in dienst bij de buitenlandse inlener maar is wel onderworpen aan het gezag. Deze constructie gebruiken werkgevers vaak bij detacheringen van langer dan een jaar.

Opschortingsconstructie (2)

Bij variant 2 van de opschortingsconstructie sluit de buitenlandse inlener met de expat een nieuwe arbeidsovereenkomst. Bij deze constructie wordt ook de arbeidsovereenkomst tussen de Nederlandse werkgever en de expat opgeschort totdat de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, en de uitzending is afgelopen. Het verschil tussen de eerste en de tweede variant van de opschortingsconstructie is dat de expat bij de tweede variant tijdens de duur van de uitzending in dienst treedt bij de buitenlandse inlener. Deze constructie kiezen werkgevers vaak bij langdurende (> een jaar) en langdurende (> vijf jaar) detacheringen.

Beëindigingsconstructie

Bij de beëindigingsconstructie treedt de expat in dienst bij de buitenlandse inlener en is er eigenlijk formeel gezien geen sprake meer van uitzending. De bestaande arbeidsovereenkomst tussen de Nederlandse werkgever en de expat wordt definitief beëindigd. De expat sluit gelijktijdig een nieuwe arbeidsovereenkomst met de buitenlandse inlener. Bij deze constructie is het de bedoeling dat de expat voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaat.

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Ongeacht voor welke constructie je kiest, het is in veel gevallen belangrijk om een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst af te sluiten. Arbeidsvoorwaarden kunnen veranderen, het buitenlandse recht kan van toepassing zijn of de buitenlandse inlener wordt een partij bij de arbeidsovereenkomst. Bij uitzending van expats naar het buitenland is het vastleggen van voorwaarden, vanwege het internationale karakter, van groot belang.

Detacheringsovereenkomst

Naast het sluiten van een overeenkomst met de expat is het ook verstandig voor de werkgever om een overeenkomst te sluiten met de buitenlandse inlener waarmee je zaken doet. In een detacheringsovereenkomst neemt men dan op dat men werknemers uitzendt naar de buitenlandse inlener en dat deze inlener hier een tegenprestatie voor levert. Hierbij kun je denken aan salariskosten, kosten van aanvullende arbeidsvoorwaarden, repatriëring, kosten bij ziekte(n) en overige onkosten. Daarnaast neemt men de duur van de detachering in de overeenkomst op. Het is ook bij een uitzending binnen hetzelfde concern verstandig om toch een aanvullende detacheringsovereenkomst op te stellen.

Neem direct contact met ons op >